ข้�วหอมมะลิครองแชมป์ ของขวัญเทศก�ลปีใหม่ 60

Daily News Thailand - - เกษตร -

กระทรวงเกษ­ตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำาเนินการช่วยเหลือ เกษตรกรเพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือก และ ข้ า ว สา ร ตา ม นโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคา ข้าวเปลือกตกต่ำาใน ฤดูกาลผลิต 2559/60 ผ่านกลไกสถาบัน เกษตรกร ข้าวเปลือกหอมมะลิ ใส่กระเช้าเป็นของขวัญปีใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.