ก.ก.ม.ท.อนุมัติ 9กีฬาแข่งม.โลก

Daily News Thailand - - สนาม : แอนฟิลด์ เวลา : 00.30 น. บีอิน สปอร์ตส์ 1 ( -

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประ ธ�นคณะอนุกรรมก�รฝ่�ยพัฒน� กฬี�เพื่อคว�มเป็นเลิศ คณะกรรม ก�รบริห�รกีฬ�มห�ว ิทย�ลัยแห่ง ประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เผยถึง ก�รเตรียมนักกีฬ�ท ีม ช�ต ิเข้�ร ่ว ม ก�รแข่งขันกีฬ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.