บินกลบถงไทย ‘น้องนำ�ต�ล’ เตรียมรำ�แก้บน ที่ศ�ลท้�วมห�พรหม

บิกต่เปิดทำ�เนียบรับ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายกฯ เตรียมเปิดทำาเนียบต้อนรับ “น้อง น้ำาตาล” กลับถึงไทยแล้ว ท่ามกลางคนแห่มา ต้อนรับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.