ฉลาดซื้อ..

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง - “เขื่อนขันธ์”

ยอม รับตรง ๆ ว่า ยุค “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็น นายกรัฐมนตรี และเลือก “นางอภิรดี ตันตราภรณ์” ให้ เข้าท า�หน้าที่ “รมว.พาณิชย์” ไม่มีข่าวคาวด้านลบ เกี่ยวกับใช้งบ ประมาณ ไปแทรกแซงสินค้าเกษตร ในลักษณะที่ส่อทุจริต งานนี้ ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ

อีกทั้ง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็ผลักดันมาตรการช่วยเหลือ ประชาชน โดย “รมว.พาณิชย์” เน้นย า้�ว่า รัฐบาลได้ให้ความสา�คัญ ในการดูแลค่าครองชีพของประชาช­น และสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบหมาย “กรมการค้าภายใน” ด า�เนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาควา­มเดือดร้อน และลดราย จ่ายของประชา­ชนมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะ การควบคุมราคาสินค้า ที่จา�เป็นต่อการครองชีพ และ สินค้าที่เป็นวัตถุดิบสา�คัญ ให้มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อน และลดรายจ่ายของประชา­ชนอย่างต่อ เนื่อง โดยมีมาตรการดูแลราคาสินค้าเป็นอย่างดี

ที่ต้องยกให้เป็นแบบอย่าง กับหลายหน่วยงานคือ การ น้อมน�าหลักคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามปรัชญาที่ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ารัส ชี้แนะแนวทางก­ารด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถ ด�ารงอยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทาง การพัฒนา ที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง­สายกลาง ค�านึงถึงความพอ ประมาณ เรียกว่า เป็นศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ

นอกจากนี้ “กระทรวงพาณิชย์” ยังได้น�ามาปรับใช้เป็น แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” หวังมุ่งให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อ สินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่า เปรียบเทียบราคาและป­ริมาณ และใช้ จ่ายอย่างประหยัด โดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่าย ให้เหมาะสมตาม­รายได้ของตัวเองและครอ­บครัว แบ่งเบาภาระค่า ครองชีพ และสร้างทางเลือกให้ประชาชน

โดยผู้บริโภคสามารถเ­ลือกซื้อสินค้าแบบ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เช่น โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2560 มี แผนการจัดงานทั่วประเทศ 1,110 ครั้ง โครงการ ร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการ หาซื้ออาหารปรุงสา�เร็จ ในราคาจานล­ะไม่เกิน 25–35 บาท

ปัจจุบันมีร้านอาหารทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแ­ล้ว จา�นวน 11,774 ร้าน และได้เพิ่มช่องทางการจา�หน่ายในรูปแบบ “ฟู้ด ทรัค” เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้มากขึ้น

ใช้โซเชียลมีเดีย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ลายแทงของถูก” ให้ผู้บริโภคสามารถห­าข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการส่งเสริมการขายสินค้าของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้ และแอพพลิเคชั่น “หนูณิชย์” ที่ใช้ในการค้นหา “ร้านอาหาร หนูณิชย์” ได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริม ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก เข้าร่วมเป็น สมาชิก “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับผู้ค้า ส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประจา�วนั เพื่อคืนกา�ไรสู่สังคม และ ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ระยะยาว มีการจ �า หน่ายสินค้าที่ ใช้ในชีวิตประจ �าวันจ �า นวนไม่น้อยกว่า 30 รายการ ในราคาต่�า กว่าท้องตลาด 10% ปัจจุบันมี จา�นวน 135 ร้านค้า 587 สาขา 75 จังหวัด

ดูเหมือนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ในปีนี้มีการปรับรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น โดยนา�นักร้องชื่อดัง “แสตมป์” อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข มา ร่วมรณรงค์ฯ พร้อมจัดทา�เพลงและมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาทันสมัย

หวังให้ช่วยสร้างความจดจา� และมีการเผยแพร่ในโซเชียล มีเดีย รวมทั้งยังดึงผู้ประกอบการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ รณรงค์ โดยน�าสื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมฯ จัดท �า น �าไปเผยแพร่ ในจุดขายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน ในฐานะผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น

งานนี้ผมขอเอาใจช่วย “กระทรวงพาณิชย์” หลังจากผลัก ดันมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยประชาชนล­ดภาระค่าครองชีพ และการ รณรงค์แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งหากประชาช­นนา�ไปใช้ จะช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ได้แบบยั่งยืนแน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.