เมื่อมะม่วง “ออกช่อ” ชาว สวนต้องใส่ใจเรื่องโรคและแมลง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ชาวสวนต้องรู้ว่าโรคและแมลงจะมา ช่วงไหน ใช้สารเคมีอะไรป้องกันกำ�กัด เช่นมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกออกมาจะมี โรคแอนแทรคโนสระบาด ส่วนแมลง ไม่ค่อยมีแต่พอดอกเริ่มบานก็ต้อง ระวังเพลี้ยไฟเป็นพิเศษ โดยชาวสวน ต้องฉีดป้องกันล่วงหน้าไม่ใช่เป็นแล้ว มาฉีดแก้ไข และทุกวันนี้ฤดูกาลมัน แปรปรวนในฤดูเดียวอาจจะเจอถึง 3 ฤดูก็ได้ ลักษณะแบบนี้โรคแอนแทรค โนสชอบ พอฝนตกลมพัดเอาสปอร์ ของโรคแอนแทรคโนสมาตามลมหรือ ในฤดูกาลที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม เราเจอการระบาด ของ “แอนแทรคโนส” และ “ราแป้ง” อีกชาวสวนที่นี่ในช่วงที่ส�ำคัญอย่างใน ระยะช่อดอก เป็นต้น จะต้องเลือกใช้ ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ยาดีที่สุดที่เรา จะหามาใช้ได้แม้ราคาจะแพงก็ตามแต่ใช้แล้ว ต้องได้ผล เพราะการท�ำนอกฤดูจะออกดอกช่วง เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ต้องสู้กับฝนแน่นอน เราสามารถฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก �ำจัด โรคแมลงได้ก่อนที่ฝนจะตกหรือหลังฝนตก ดูแลช่อ ดอกให้ดีในช่วงช่อดอกและผลอ่อนจะมีศัตรูที่ สำ�คัญอยู่ 3 ตัวคือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.