“การ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (DOW-CST AWARD) ประจำ�ปี พ.ศ. 2561” “โครงการห้องเรียนเคมีดาว”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ภายใต้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เป็นความร่วม มือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การ ซิลิคอน วัลเล่ย์แห่งเอเชีย หรือ ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการยกย่องให้ เป็นเมืองแห่งอนาคตของวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่ง ในสถานที่สำ�คญั ที่คณะผู้บริหาร ครู และผู้นำ�ด้าน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) จาก จ.พะเยา จ.สุรินทร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.