โครงงานการบำ�บดัน้ำ�เสียโดย กระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation) น้องยี่หวา–นางสาววรัญชณา สวยงาม, น้องแอม–นางสาวมัณฑวรรณ สังข์ ทอง น้องแพรว–นางสาวแพรวนภา เจริญ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

โดย

และ ชั้นม.6 จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง โดยมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.