คุณครูสราวุธ แท่นจินดารัตน์ เปิดมุมมองการศึกษาแดนโสม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

Academy of KAIST (KSA)” สถาบันแห่ง แรกของเกาหลีใต้ที่เปิด การเรียนการสอนสำ�หรับ นักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายที่มีศักยภาพ สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันภายใต้ความ ดูแลของสถาบัน Korea Advanced Institute ทั้งนี้ ทั้ง 7 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มี for Science and Tech ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม nology (KAIST) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและเปิด และได้รับคัดเลือกจากโครงการ ทรูปลูกปัญญา พื้นที่ให้นักเรียนได้คิดค้น ทดลอง และสร้างสรรค์ ให้ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ นวัตกรรมผ่านกระบวนการทำ�งานวิจัยด้วยตนเอง การบริหารจัดการสถานศึกษายุคดิจิทัล” ศึกษา โดยสถาบันฯ สนับสนุนห้องปฏิบัติการที่มีเครื่อง ดูงานเพื่อนำ�ความรู้มาเสริมทักษะการเรียนการ มือครบครันและทันสมัย เช่น ห้องเคมี ฟิสิกส์ ที่ สอนต่อไป เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานได้ตาม

โดยได้มีการเยี่ยมชม “Korea Science ความสนใจของตนเอง ภายใต้พื้นที่ “Dream Project” และที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและสร้างความ ประทับใจแก่ผู้มาเยือนมากที่สุด คือ ห้องปฏิบัติ การหอดูดาวที่เสมือนจริง ซึ่งมีครูเป็นผู้ชี้แนะและ สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน “Pung Saeng Middle & High School” โรงเรียนมัธยมชายที่ ตั้งอยู่ในเมืองซองนัม จังหวัดคยองกี ที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย ระบบไอซีทีแบบครบวงจร มีจัดกระบวนการเรียน การสอนที่เชื่อมโยงทั้ง “ครูผู้สอน” และ “ผู้เรียน” ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการใช้ไอซีที เสริมสร้าง วินัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเลือกใช้ฟรีแอพ พลิเคชั่นง่าย ๆ ในการออกแบบห้องเรียนให้สนุก และที่สำ�คัญ ครูจะทบทวนแผนการสอนแบบ สัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อประเมินแผนการสอนต่อผู้ เรียนเชิงลึก และพร้อมที่จะปรับแผนให้ตอบโจทย์ การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็นหลักอีกด้วย

นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จ.สุรินทร์ กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนในประเทศเกาหลีใต้ น่าสนใจมาก สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานมา บูรณาการใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้อยู่แล้ว หรือแม้แต่ แอ พ พ ลิ เค ชั่ น สำ � ห รั บ กา ร ต อ บ คำ � ถ า ม ซึ่ ง ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ก็สามารถนำ�มาใช้จัด กระบวนการเรียนการสอน นักเรียนรู้สึกสนุกและ ได้รับความรู้ ถือเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์มาก ซึ่งตนจะนำ�ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ ใช้กับครูและโรงเรียน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.