ทีม The Strom นางสาวกรรนิกา อินต๊ะคำ�วัง, นางสาวประภาพร มีสุข

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เตรียมงานที่มีเวลาจำ�กดั ทั้งความยาวของคลิป ทั้งระยะเวลาในการผลิต เหล่านี้ได้ฝึกให้เรารู้จัก การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาแบบเฉพาะหน้า ยิ่ง ไปกว่านั้นได้มิตรภาพ ได้ความสุขกับงานที่ทำ� เพราะเป็นสิ่งทีพ่วกเราชอบ และจะนำ�ความรู้ทีไ่ด้ ไปต่อยอดสู่อนาคต อีกทั้งรางวัลนี้ยังทำ�ให้เรา สองคนมีกำ�ลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไป และคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่น ใหม่ได้โชว์ศักยภาพ นำ�เสนอสิ่งที่ตนเองชอบให้ สร้างสรรค์และมีประโยชน์ได้ต่อไป

สำ�หรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็น ของสามสาว และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.