หนังสั้นมุมมองเยาวชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความหลาก นายอิฟฟาน ยูโซะ, หลาย ของผู้คนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นายอัจญมัล เริงสมุทร อาจจะมีบางมิติที่คนทั่วไป อาจจะยังไม่เคย นายสิกรี มุเสะ เห็นหรือไม่เข้าใจ รงการประกวดหนัง สั้นทักษะวัฒนธรรมสำ�หรับเยา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

(Pergaduhan Teman Quarrel) ปีที่ 2 ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ กา ร มหาชน) ร่วมกับศูนย์ ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหา วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศาสตร์ และองค์การ กระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะ แห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย (Thai PBS) จัดขึ้น เพื่อร่วมสะท้อนมุม มองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและสัมพันธภาพของ ผู้คน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจ วัฒนธรรม ในสังคมชายแดนภาคใต้ เพื่อนำ�ไป สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านผลงานหนังสั้น จากมุมมองและฝีมือของเยาวชนในพื้นที่

สำ�หรับผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ Film) ได้แก่ เรื่อง “วงจรอุบาทว์” โดย (Best จึงเป็นที่มาของ โค Friendly และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา โดยน้อง มัล-นายอัจญมัล กล่าวถึงแนวคิดในการสร้าง สรรค์ผลงานว่า มาจากทัศนคติและมุมมองของ ตนเองในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เห็นต่าง จากคนอื่น ซึ่งตนเองในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ กลับ มองว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีความรุนแรงดังที่ถูกนำ�เสนอออกไป จึงทำ� หนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากปรับเปลี่ยนทัศนคติและ มุมมองของคนในสังคม ให้มองคนใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้อย่างเปิดใจ เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “หนังรักที่สะท้อนถึงความ รักที่สวยงามของเพศที่สาม ที่อยากให้สังคมไทย ยอมรับและเปิดใจ ว่าหากรักกันด้วยจิตใจ ไม่ว่า เพศสภาพไหน ๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรน่ายินดี โดย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.