เจ้าแม่เทียนเฟย หรือ เจ้าแม่เทียนโฮ่ว เป็นที่รู้จักกันดีในบ้านเรามีหลายนาม นี้ผมขอเรียกว่า “เจ้าแม่มาโจ้ว” ตามคำ�คนุ้เคยของชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วไป ตามตำ�นานเล่าขานสืบต่อกันว่า ท่านเป็นบุตรีของอดีตเจ้าพนักงานตรวจการณ์ ทางทะเลนาม หลินเหวยแชวฺ ต่อมา อดีตข้า

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ด้วยระบบสืบค้นจากใบหน้า หรือเฟซเสิร์ช เป็น ครั้งแรก ช่วยร่นเวลาให้ดาวน์โหลดมาโพสต์โชว์ ได้เร็วขึ้น

ไม่มีใครวิ่งเพื่อสร้างภาพ เพราะแค่ภาพ ไม่ จำ�เป็นต้องไปไกลให้เหนื่อย แค่ 5 กม.ก็ถ่ายได้ถมถืด

ถ้าไม่เคยวิ่ง จะนึกไม่ออกว่า คนที่วิ่งไกล จนเหนื่อยสุด ๆ นั้น เมื่อบรรลุจุดหมาย ได้รางวัล และเห็นภาพตัวเองแล้ว ฟินขนาดไหน จนกว่าจะ ไปวิ่งเอง

การถ่ายภาพนักว่งิเป็นบริการฟรีของช่าง ภาพอาสา ที่ต้องไปถึงสนามในเวลาพอ ๆ กับนักวิ่ง เชน่ ถา้นดันกัวงิ่ตสีาม นกัถา่ยภาพกต็อ้งถงึเวลา เดียวกัน เพื่อลงทะเบียน รับป้ายแขวนคอบอกสังกัด เรมิ่เขา้ประจำ�จดุทถี่กูกำ�หนดหรอืทเี่ลอืกไว้ และอยู่จนจบงาน แล้วรีบอัพโหลดให้เลือก

มีคนเลือกสั่งซื้อจึงจะได้ส่วนแบ่ง 80% ของค่าภาพ ที่เหลือไทยรัน กันไว้เป็นค่าบริหาร

ย้ำ�ว่าถ่ายให้ฟรี จะโพสต์ กระโดดโลดเต้นก่สีิบท่าก็ไม่เรียก รอ้ง จบงานแลว้ไมซ่อื้ กไ็มม่ใีคร ทวงถาม แต่ก็มีนักวิ่งบางคนเข้าใจ อยากสนับสนุน สั่งซื้อภาพเพิ่ม

ประสบการณจ์ากการวงิ่ และเป็นนักถ่ายภาพของเรา จึงเข้าใจได้ว่า งานอาสา ถ่ายภาพหนักเอาเรื่อง เช่น งานวิ่งเทรล เช่น งาน ภูกระดึง เวคอัพรัน ตอนเปิดฤดูกาลขึ้นภู บรรดา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.