“ดินแดนแห่งแคว้นมึกะคี”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ชุมชนบ้านผาหมอนแห่งนี้ หรือ ตาม ตำ�นานของปกาเกอะญอนั้น เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเหตุที่ชาวบ้านเรียกถิ่นอาศัยของพวกเขาว่า นี่ก็เป็นเพราะรอบ ๆ ชุมชนมีภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหมอน และ ดว้ยความพเิศษของพืน้ทีซ่ง่ึอยูใ่นบรเิวณตน้น้ำ� ทำ�ใหห้มูบ่า้นแหง่นีจ้งึอดุม สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยชาวบ้านที่นี่ทำ�อาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันบ้านผาหมอนนั้นกลายเป็น ส่งขายโครงการหลวง และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.