ฝ่ายวิจัย เพื่อท้องถิ่น สำ�นกังานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ร่วมกันค้นหาจุดขายของชุมชน ด้วยการทำ�วิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี 2547 ทำ�ให้ชุมชนได้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลด้านพันธุ์ข้าว กับภูมิปัญญาการทำ� นา ทำ�ให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ อีก ทั้งยังสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวม ถึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เช่น ระบบการถือหุ้นใน บ้านพัก Bamboo Pink House ที่เป็นบ้านพักหลังแรกของกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 400 หุ้น จากจำ�นวนสมาชิก 70 คน หรือบ้านอิงผาชมดาว หรือบ้านผาหมอนใหม่ ที่มีหุ้นทั้งหมด 1,994 หุ้น จากจำ�นวนสมาชิก 120 คน ...นี่เป็นก้าวย่างอดีตถึงปัจจุบัน

ของดินแดน แห่งนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.