“ข้าวคือชีวิตของ คนกะเหรี่ยง เราให้ความ สำ�ค ัญกับข้าวมากกว่า เงินทอง” บุญทา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

...เสียงของ หัวหน้านักวิจัย ชาวบ้านผาหมอนระบุ พร้อมกับกล่าวถึงความ สำ�คัญของ ของคนปกาเกอะ ญอว่า จะมีพิธีกรรมและ ขั้นตอนการปลูกข้าวไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.