“หนูขออ่าน” ชุดตรวจคัดกรองภาวะบกพร่อง ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่เกิดจากการทำ�งานของสมองบาง ตำ�แหน่งบกพร่อง เป็นความผิดปกติของโครโมโซมหรือกรรมพันธุ์ใน เด็กเกิดใหม่ ที่ส่งผลด้านพัฒนาการของเด็ก รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นวัตกรรมนี้เป็นการ พัฒนาร่วมกันระหว่าง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เป็น ชุดตรวจคัดกรองผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์ บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.