ความบกพร่องด้านการอ่าน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

(dyslexia) ได้แก่ ปัญหาในด้าน การอ่าน อ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านหนังสือไม่ได้ เช่น สะกดไม่ถูก อ่าน ตกหล่น สามารถอ่านได้ทีละตัวอักษร แต่ไม่สามารถผสมคำได้ หรือมี ความบกพร่องในการจดจำ�พยัญชนะ สระ ขาดทักษะในการสะกดคำ� เรียน รู้คำ�ศพัท์ใหม่ ๆ ได้อย่างจำ�กดั หรืออ่านได้แต่คำ�ศพัท์ง่าย ๆ อ่านผิด บ่อย เด็กกลุ่มนี้จึงใช้วิธีการเดาคำ�เวลาอ่าน อ่านได้แต่คำ�ที่เห็นบ่อย เนื่องจากใช้วิธีการจำ�คำ� แต่ไม่ได้อาศัยการสะกด และอ่านตะกุกตะกัก จับใจความสำ�คญัหรือเรียงลำ�ดบัเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้

(dysgraphia) ได้แก่ปัญหาใน การเขียนพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ และการันต์ ไม่ถูกต้องตาม หลักภาษาไทย จึงทำ�ให้เขียนและสะกดคำ�ผดิ มีปัญหาการเลือกใช้คำ�ศพัท์ การแต่งประโยค การสรุปเนื้อหาสำ�คญั ทำ�ให้ไม่สามารถถ่ายทอดความ คิดผ่านการเขียนได้ตามลำ�ดบัชั้นเรียน แต่สามารถคัดลอกตัวหนังสือตาม แบบได้ และในบางรายอาจเขียนตกหล่น สลับตำแหน่ง เขียนไม่เป็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.