(วาทิต โสภา)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายร้อยตำ�รวจ หนุ่มเพิ่งจบจากโรงเรียนนายร้อยฯ ไม่คิดมาก่อนว่า จะได้พบกับตำ�รวจต้นแบบอย่างใหญ่ ขณะเดียวกัน พิทยาธรก็แอบหลงรักคำ�แพง พิทยาธรหนีจาก ความทรมานที่แอบรักคนมีเจ้าของ หันหน้าเข้าวัด แต่กลับทำ�ให้แม่ชีสาวชื่อ หลงรักถึงกับยอมสึกออกมา พิทยาธรโดนคนร้าย ลอบยิงขณะช่วยเหลือมัทนี ระหว่างรักษาตัวพิทยา ธรเพ้อชื่อของคำ�แพง ใหญ่ได้ยินก็รู้สึกสงสัย และ แอบไม่สบอารมณ์ ใหญ่เข้าปราบปรามจับกุม คนรา้ยทปี่ลน้รถประจำ�ทาง แมจ้ะจบัตวัคนรา้ยได้ แต่ใหญ่ก็โดนแทงบาดเจ็บ

ขณะรกัษาตวัใหญโ่ดนกลนั่แกลง้โยกยา้ย ออกไปจากอำ�เภอพระลาน และคดีต่าง ๆ โดน บิดเบือน รวมถึงคดีที่พิทยาธรโดนยิงก็ถูกบิดเบือน กลายเป็นว่าพิทยาธรถูกยิงเพราะมีปัญหากับใหญ่ เน่อืงจากพิทยาธรเป็นช้กูับคำ�แพง การถูกใส่ร้าย ปา้ยสี สรา้งความสะเทอืนใจใหก้บัคำ�แพง ขณะที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.