ที่นับถือ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผมมีคำ�ถามมาถึงคุณหมอ เพราะเจอมา กับตัวเอง ตอนนี้ผมอายุ 67 ปี ไม่มีโรคประจำ� ตวใด ั ๆ ร่างกายแข็งแรงมาก ออกกำ�ลังกาย ทุกวัน วิ่งวันละกว่า 10 กิโลเมตร แต่ความ แข็งแรงทางเพศของผมมีน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ใจเต็ม ร้อย แต่เอาเข้าจริงเหลือไม่ถึงหนึ่ง เหตุก็เพราะ อวัยวะเพศอ่อนตัวง่ายมาก ซ้ำ�ร้ายเวลามีเพศ สัมพันธ์ไม่ค่อยมีความรู้สึกจะเสร็จสมอารมณ์ หมายทั้งที่ใช้เวลานาน จนคู่นอนเบื่อหงุดหงิด ผม จะต้องทำ�อย่างไรให้สมรรถภาพทางเพศกลับมา แข็งแรงเหมือนกับร่างกายของผมได้ ขอให้คุณ หมอช่วยแนะนำ�ดว้ย

ด้วยความนับถือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.