มีรุ่นน้องใหม่ ๆ จากเดอะ เฟซ หลายคน รวมถึงนักแสดงหน้า ใหม่อื่น ๆ มองการแข่งขันในวงการบันเทิงตรงนี้ยังไง?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ทุกวันนี้เป็นดาราได้ง่ายมาก แค่หน้าตาดี มีพาวเวอร์ในโซเชียล ก็ เปน็ดาราได้ แตก่ารเปน็ดาวเดน่ไดต้อ้งมคีวามเปลง่ประกาย มเีรอื่งนสิยั รวมถึงการทำ�งาน ความเป็นมืออาชีพ มันอาศัยหลายองค์ประกอบมาก ถ้า จะตัดสินแค่เป็นดารา คุณก็จะเป็นแค่ดาราที่ถ่ายรูปสวย ๆ แล้วโพสต์ลงโซ เชียล อยากให้คนมองคุณที่ถ่ายรูปสวย ๆ หรือมองที่ความสามารถคุณ ซึ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.