ผา่นการแขง่ขนัรายการทดี่เุดอืดและมคีน แสดงความคิดเห็นมากมาย อย่าง เดอะ เฟซ มี วิธีรับมือการวิจารณ์ในโซเชียลยังไง?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ข้อดีของกวางคือเราเป็นคนชอบอ่านเวลา โดนด่า ใครด่าเราก็ยิ่งอยากรู้ว่าด่าเพราะอะไร แต่ไม่ ได้เอามานอยด์ แต่การที่เราอ่านเยอะ ๆ มันทำ�ให้ เรามีภูมิคุ้มกัน อ่านแล้วเราไม่ตอบโต้มันยากมาก มี โกรธบ้าง แบบฉันไปทำ�อะไรให้คุณเคืองแค้น แต่ คิดว่าคนพวกนี้ตัดสินเก่งในโซเชียล แต่โลกความ เป็นจริงบางทียังทำ�ชวิีตได้ไม่ดีเลย ถึงได้ว่างมาว่า คนอนื่ขนาดนี้ ทกุคนมคีวามคิดเห็นด้านบวกและ ลบ อยทู่วี่า่จะเลอืกใหต้วัเองมมีายดเ์ซตดา้นไหน การที่มานั่งด่าคนอื่น แปลว่าคุณมีมายด์เซตด้าน ลบ สะทอ้นตวัเองวา่เปน็คนยงัไง ถา้ตเิพอื่ ก่อกวางรับฟังแต่ต้องแมตช์กับตัวเราเอง ดว้ยวา่เราเปน็แบบนนั้จรงิรเึปลา่ ถา้ไมใ่ช่ แบบนนั้กไ็มต่อ้งทำ�อะไร เพราะเราไปนงั่ทำ� ตามที่ทุกคนวิจารณ์เรา ชีวิตเราไม่มีความสุข เราต้องเบส ออน ความสุขของเราเอง คือตอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.