เหมอืนปนีโี้ฟกสัเราเปลยี่น มาที่การทำ�งานด้วยรึเปล่า?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ไมไ่ดอ้ยากคำ�ตอบดารานะ (หัวเราะ) แต่มันก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ ถ้าเราไม่หาเงินด้วยตัวเอง แล้วใครจะ ใหเ้งนิเรา หนไูมใ่ชค่นทีห่วงันำ้�บอ่หนา้ที่ หวังหาสามีรวย เราอยากมีด้วยตัวเอง แล้วเราภูมิใจมากกว่า สุดท้ายเรายืน ด้วยขาตัวเอง มันภูมิใจมากกว่าเราไปยืน ด้วยขาคนอื่น เลยขอโฟกัสที่งานก่อนค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.