อภิรัชต์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

หน้าที่ของสำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ในการ ดำ�เนินการจับ แล้วนำ�ไปส่งต่อในที่ ๆ เหมาะสม สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้ ซึ่งในครั้งนี้เห็นว่ามีสุนัข เพียงแค่ 6 ตัว สุนัขที่ถูกน�ำไปลงในโลกโซเชียลนั้น จับมาได้เพียง 2 ตัวมามัดรอสุนัขที่ไล่จับมาอีก 4 ตัวมิได้นำ�ไปทรมานแต่อย่างใด ส่วนที่ไปปล่อยที่ กองขยะ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีอาหาร หากน�ำไป ปล่อยที่อื่นก็จะเป็นภาระกับวัดหรือชุมชน

พลทหารคนดังกล่าว ระบุอีกว่า ข่าวที่ ออกไปน่าจะเป็นการเข้าใจผิด ไม่ได้เป็นการ ทรมานสัตว์ตามที่เพจอ้างแต่อย่างใด ซึ่งสุนัขที่นำ� ไปปล่อยมาให้กับทางสัตวแพทย์จากส�ำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีตรวจสอบพบว่ามีสุขภาพดี

แฟนเพจวอชด๊อกไทยแลนด์ ได้เปิดเผย อีกว่า ฮีโร่ที่เข้าไปถ่ายรูปจนช่วยเหลือสุนัข 2 ตัว นี้ได้ คือ พลทหารจักรพรรณ กลมแก้ว หรือน้อง อั้ม และเพื่อนพลทหารที่หลายนายเป็นผู้แจ้ง เบาะแสให้ทางวอชด๊อกไทยแลนด์ จนมีข่าวว่าผู้

ผู้ บัญชาการทหารบก (ผบ. ทบ.) ระบุว่า ส�ำหรับเรื่อง สุนัข เป็นเรื่องอ่อนไหวมาก เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ มีความเมตตาต่อสัตว์ ตน เองก็เป็นคนรักสุนัขเช่นกัน เข้าใจทุกฝ่าย สิ่งที่กองทัพ บกได้สั่งการให้ด�ำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับโอนพลทหารอั้ม ที่ถ่ายรูปสุนัขมาอยู่หน่วยที่ กทม. เพื่อป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกำ�ลังพลหน่วยเดิมและไม่มี โทษใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ลงโทษทางวินัยผู้สั่งการฐาน ไม่กำ�กับดูแล และขาดคุณธรรม แต่ไม่ลงในราย ละเอียดหรือวิธีการปฏิบัติจนทำ�ให้เกิดปัญหา 3. ลงโทษ ลงทัณฑ์ ผู้ปฏิบัติและผู้รับค�ำสั่งซึ่งท�ำ เกินกว่าเหตุ ถึงแม้ได้รับคำ�สั่งก็ตาม แต่ขาดซึ่ง วิจารณญาณและเมตตาธรรม 4. ให้น�ำสุนัขทั้ง 2 ตัว มาเลี้ยง และรักษาพยาบาล โดยให้อยู่ใน ความดูแลและรับผิดชอบของหน่วย พร้อมทั้งให้ ส่งภาพรายงาน ผบ.ทบ. ทุกสัปดาห์

ทุกคนก็รักชีวิตตนเองทั้งนั้นไม่ว่าจะ คนหรือสัตว์ แม้จะไม่ชอบใจขนาดไหนก็ไม่ควร ใช้อำ�นาจในการรังแกผู้อ่อนแอกว่าจนเกือบเอา ชีวิตไม่รอด โชคดีที่ยังมีคนที่กล้าสู้กับอ�ำนาจที่ เหนือกว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม เมตตาธรรม เครนายขอยกย่อง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.