วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ของกรม ฝนหลวงและก­ารบินเกษตร สำ�หรับปี 2562 ได้กำ�หนดจัดงานภายใต้แนวคิด“FONLUANG LET’S GO for Goal” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพความ พร้อมด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแ­ละแ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กล่าวว่า กรมฯ เป็น หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการฝน หลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ เกษตรกรและ­ผู้ใช้น้ำ�ทวั่ทั้งประเทศ รวมถึงการ เพิ่มปริมาณน้ำ�ต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการ น้ำ�ของประเทศ สำ�หรับในปี 2562 มีแผนปฏิบัติ การประจำ�ปตั้ีงแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2562 โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงป­ระจำ� 5 ภูมิภาค 5 ศูนย์ ดำ�เนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติ การฝนหลวง 12 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติ การฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำ� หลักในพื้นที่ 77 จังหวัด ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.