“ตัดสินใจมาทำ�ร้านทุกอย่าง 20 บาท เพราะมองว่าเป็นการ ขายสินค้าประเภทที่ซื้อง่ายขายคล่อง ราคาไม่แพง ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ง่าย ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะใช้การลงทุนแบบการซื้อแฟรนไชส์ แต่หลัง จากศึกษาและดูแล้วเห็นว่าถ้าซื้อเป็นแฟรนไชส์ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง จึง ตัดส

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เจ้าของธุรกิจกล่าว

สำ�หรับ เจ้าของกรณีศึกษารายนี้บอกว่า...ก็จะมีค่าใช้ จ่ายในการสร้างร้าน ทำ�ชนั้วางของ ทุนนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน ส่วนทุน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.