“สินค้าในร้านยิ่งมีมากเท่าไหร่ อัตราการซื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ...ทีส่�ำคญัตอ้งพยายามหาส­นิค้าใหม่ ๆ เข้ารา้นมาเสรมิบ้าง สินค้าแบบ ไหนทีต่กยคุกต็อ้งเปลีย่น และตอ้งหาสนิค้าอย่างอืน่ทีไ่มใ่ชท่กุอย่าง 20 มาใส่ในร้านด้วย อย่างเช่น กล่องพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เจ้าของธุรกิจแนะนำ� ส่วน เข้าร้านนั้น เจ้าของธุรกิจบอกว่า... ส่วน ใหญ่จะใช้การวิ่งไปซื้อจากที่โรงงาน ร้านขายส่งในจังหวัดปราจีนบุรี เพราะ เป็นแหล่งที่อยู่ใกล้ที่สุด นอกจากนั้นแล้วยังมีการซื้อจากย่านสำ�เพ็งอีกด้วย การ ของธุรกิจร้าน 20 บาท ส่วนใหญ่สินค้าที่จะต้อง เล่าว่า เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องดื่มน้ำ�มะพร้าวและน้ำ� ผลไม้เพื่อการส่งออกในปี 2554 และในปีแรกที่เริ่มส่ง ออกสินค้าไปจำ�หน่ายต่างประเทศ หรือปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น แต่หลังจากมีการ ปรับตัวในการทำ�ธุรกิจ ทำ� ให้ยอดขายค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในตอนนั้น เน้นการนำ�เสนอสินค้าที่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้บริโภคให้ได้หลาย ๆ ภูมิภาคทั่วโลก ทำ�ให้ยอด ขายเติบโตเพิ่มอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาสามารถ­ทำ�ยอดขายได้ ถึง 750 ล้านบาท หรือเติบโตจากระยะ­แรกเริ่มในเวลา ไม่ถึง 10 ปี กว่า 100%

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.