‘คนพิการ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ใจเย็น ๆ เข้าใจว่าบางคนอาจต้องรีบ ไปธุระ แต่เราต้องลำ�ดบัความสำ�คญั ของเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้งดว้ย ถ้าเรารวู้่า ต้องไปทำ�ธุระต้องเผื่อเวลาขึ้นมาหน่อย ทุกอย่างอยู่ที่การบริหารใจของเร­าเองค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.