เอ็ม เดอะสตาร์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

หรือ เจ้าของฉายาซุป'ตาร์ ขาดริฟท์ มาทดสอบออดี้ เอ 7 สปอร์ตแบ็ก บอกว่าออดี้ เอ 7 เอสไลน์ ทผี่สมผสานความ­เปน็รถสปอรต์คเูปแ้ละซดีาน เอาไว้อย่างลงตัว ถ้าดูจากมิติตัวรถด้านนอก เหมือนกับรถคูเป้ 2 ประตู รู้สึกประทับใจกับรูป ทรงภายนอกด­วูยัรนุ่ ตงั้แตไ่ฟหนา้ ไฟ ท้ายล้ำ�สมัย ล้อขนาด 20 นิ้ว ใส่ยาง 255/40R20 แถมมีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร ใส่เทอร์โบ ให้พละกำ�ลงั 340 แรงม้าดู ไม่มากไม่น้อย ส่วนตัวมองว่าแรง กำ�ลงัดี แต่ที่น่าสนใจคือแรงบิด 500 นวิตนั-เมตร มาเรว็ตงั้แตร่อบ 1,370 รอบต่อนาที ถือว่าแรงบิดมาเร็วมาก นอกจากนกี้ารขบัเคลอื่น 4 ลอ้ มผีล ให้การออกตัวได้ดี ผสานกับเกียร์ อัตโนมัติ 7 สปีดบวกเข้าไปด้วย ยิ่งทำ�ให้ การออกตัวช่วงต้นถือว่าจัดจ้าน ส่วนช่วงกลาง ถือว่าตอบสนองได้ไว เช่นเดียวกับช่วงปลายยัง ทำ�ความเร็วได้ดีไม่มีที่ติ

เอม็บอกวา่เครอื่งยนตใ์หส้มรรถนะการ ออกตัว การเร่งแซงได้อย่างน่าประทับใจ ระบบ ช่วงล่างมีการซัพพอร์ตทั้งการขับแบบเร็ว ๆ หรอืขบัทางไกลไดด้ทีเีดยีว ทงั้นเี้ปน็เพราะดว้ย พื้นฐานที่ช่วงล่างหนึบไม่นุ่มย้วย ๆ มีความแข็ง กระด้างนิด ๆ หากคนไม่ชอบความกระ­ด้างย่อม ทำ�ได้เพราะปรับระบบช่วงล่างได้ถึง 5 ระดับตาม ความเร็วที่ขับ เช่น ไดนามิก, สปอร์ต, อินดิวิ ความประหยัดด้วย

“ขับเร็ว ๆ รู้สึกว่ารถเกาะถนน­มากยกเว้น เบรกตอ้งใชน้�ำ้หนกัคอ่นขา้งเยอะ หากขบัชา้แลว้ เบรกร้สูึกถึงความน่มุนวล แต่ขับความเร็วสูง เกินกว่า 100 กม./ชม. จะมีเสียงภายนอกดัง เข้ามารบกวนห้องโดยสารบ้างแต่ไม่มากคิดว่า มาจากซันรูฟ ผมคิดว่าถ้าได้ขับทางไกลน่าสนุก มากเพราะรถ­เกาะถนนแทบ­ไม่รู้สึกว่าวิ่งเร็ว”

ซุป’ตาร์ขาดริฟท์บอกว่าออดี้ เอ 7 น่า จะตอบโจทย์การใช้งาน จากเครื่องยนต์และช่วง ล่างที่น่าประทับใจ การดีไซน์ภายในถูกใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.