มีผลต่อเราบ้างไหม?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“เราเข้าวงการมาก็ทำ�งานด้วยและเรียนไปด้วย จึงไม่มีเวลาใช้ชีวิต ชิลชิลเป็นวัยรุ่นเลย มีแต่ชีวิตในกองถ่าย ทำ�งาน เจอผู้คนหลากหลาย เป็น กำ�ไรชีวิตที่ได้เจออะไรแบบ­นี้ ไดร้คู้น ทนัคน ฝกึความรบัผิดชอบตัวเอง ถอืว่า ตอนนี้เราทำ�งานเป็นเหมือนเสาหลักของบ้าน ถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่ ดูแลคุณแม่ ให้ดีท่สีดุ จุดน้เีราจึงต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเม่อืเข้ามาตรงน้ี แรก ๆ ยอมรับค่อนข้างอึดอัด มีกฎ กรอบ เยอะ แต่เรามองให้เป็นระเบียบของตัว เอง ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปตร­งไหน จะมีคุณแม่เป็นคนคอยชี้แนะ เสมอ เพราะความเ­ปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.