นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำ กัด “โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนา­การ ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการตลาด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คุณภาพตามมาต­รฐานการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ต้องการให้เด็กเป็น คนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาครอบคลุมทุกมิติ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างกระบวนกา­รเรียนรู้ร่วมกันของทุก คนในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึก ทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำ�ความรู้และทักษะ ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเหมาะสม

ด้าน ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารตราโร­ซ่า กล่าวว่า

เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เกิดจากความร่วมมือของโรซ่า และกรมอนามัย กระทรวงสาธ­ารณสุข เพื่อช่วยลดปัญหาด้านโภชนาการ ในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบนแล­ะผลักดันให้โรงเรียนในพื้นที่ก้าวสู่โรงเรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.