ผสมปุ๋ยใช้เองลดรายจ่าย 40

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายสำ�ราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่ง เสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการ เกษตร ยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่ เกษตรกร ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ผสมแม่ปุ๋ยเคมีใช้เองตามค�ำ แนะน�ำจากผลวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยเคมีตาม ความจำ�เป็นเพื่อลดต้นทุนการผลิต ร่วมกับการ ไถกลบตอซัง ไม่เผาเศษซากพืช ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง รวมทั้งใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืชที่สามารถใช้ได้ ร่วมด้วย เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมัน ส�ำปะหลัง โดยจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่บริหารจัดการโดยเกษ­ตรกร จ�ำนวน 882 ศูนย์ อำ�เภอละ 1 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2558 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำ�เภอเป็นพี่เลี้ยง และพัฒนา ศดปช. ให้ เป็นกลไกส �ำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลกา­ร ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้ บริการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบ ดินแบบรวดเร็ว และให้ค�ำแนะนำ�การจัดการ ดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น ถ่ายทอดเทคโน โลยีผ่านการจัดกระบวนการ­เรียนรู้ แปลง เรียนรู้ จุดสาธิต รวบรวมความ­ต้องการ และบริการจัดหาแม่ปุ๋ยให้ สมาชิกใช้ตามคำ�แนะนำ�

ปัจจุบันมีเกษตรกร สมาชิก ศดปช. อย่างน้อย 17,640 ราย จาก 882 ศนูย์ มคีวามร้เูรอื่งดนิและ ปุ๋ย สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่าง ถูกต้อง และลดต้นทุนการ ใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 21-28 คิดเป็นมูลค่า ปุ๋ยเคมีที่ลดลง รวมประมาณ 39-43 ล้านบาท ต่อปี ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10-12 เมื่อ เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีเดิมของ เกษตรกร มีพื้นที่การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ จำ�นวน 156,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ปลูก ของสมาชิก ศดปช. และ วางแผนขยาย­ผลเทคโนโลยีที่ เหมาะสม จาก ศดปช. ไปสู่ ชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ ระบบส่งเสริมการเกษตรแ­บบแปลงใหญ่ เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรสาม­ารถ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี มีรายได้เพิ่มขึ้น ทรัพยากร ดินได้รับการบ�ำรุงรักษาให้สามารถผลิตพืชผลได้ อย่างยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.