เกิดวันนี้ เด็กชาย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ที่ดาวกาลีสถิต-กุมภ์

กล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยง ยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง เปิดเผย ซื่อสัตย์ รักเกียรติ รัก ศักดิ์ศรี เฉลียวฉลาด ความจำ� ดี มีสติปัญญาดี ตรง ไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลาง สังหรณ์ คาดการณ์ได้แม่นยำ� รอบคอบ มีความรู้ ดี ชอบต่อสู้ มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ รักเกียรติ ใจบุญสุนทาน พึ่งตนเอง มีขันติ กล้าคิด กล้าทำ� ชอบการศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล ละเอียดลออมัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง จะมีชื่อ เสียง ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว

การเจรจาติดต่อประสาน งานสำ� เร็จลงได้ด้วยดี การเดินทางควรรอบ­คอบ มี รายจ่ายมากขึ้น ศัตรูจะกล่าวโทษ จะทำ� การใดต้อง รอบคอบ หากประมาทจ­ะมีอันตราย ระวังรักษา สุขภาพให้ดี มิตรสหายเก่า ๆ จะไปมาหาสู่ มีการ ศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการให­ม่ ๆ

คนรักปฏิบัติกับท่านเหมือน เพื่อนสนิท มีรายได้ก็เก็บรายได้ไว้ไม่อยู่ รักษา สุขภาพให้ดี มีปัญหากับผู้ใหญ่ การงานมีปัญหาต้อง แก้ไข ได้ข่าวทางไกล ควรตรวจสภา­พยวดยาน พาหนะให้ดี มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมา­คมด้วย

การบริหารเงินถูกที่ถูกทาง ทำ� ให้ฐานะการเงินดีขึ้น มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีปัญหาวุ่นวายเรื่องลาภผลราย­ได้ มีโชคลาภ ทำ� กจิการใด ๆ จะสำ� เร็จ เพศตรงข้ามให้การสนับสนุน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.