ธนากร “กรณี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ดังที่ ของธุรกิจนี้แจกแจงไว้ ซึ่ง ณ ที่นี้หยิบยกมาเป็น

โดยสังเขปนั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักย ภาพของบุคลากร สร้างความผูกพัน สร้างความมุ่งมั่นใน งาน ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร ทาง “ออลล์ อินสไปร์” ยังมี เป้าหมายที่สำ�คัญอีกประการ คือ... การก้าวสู่การเป็น “Employer of Choice” เป็นบริษัทธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ อยากทำ�งานด้วย หรือเป็นองค์กรในฝันที่คนอยากทำ�งาน ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลดีในด้านการดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้า มาช่วยพัฒนาธุรกิจ และเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่สามารถจะ เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ตลอดไป... ซีอีโอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.