“ลิปตัน ไอซ์ กรีนที กลิ่น นำ้�ผง้ึมะนาว”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

( แบรนด์ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวชั้นนำ� จากประเทศเ­กาหลี ได้รับแรงบันดาลใจจากค­วาม งามที่ซ่อนอยู่ในหมู่มวลดอกไม้นานาพันธ์ุ แนะนำ�กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์กันแดดนวัตกรรม ใหม่ ช่วยปกป้อง 3 ชั้น จากรังสียูวีเอและยู วีบีฝุ่นละอองขนาด­เล็ก อีกทั้งยังช่วยคืน ความช่มุช้นืส่ผูิวจากความแห้งกร้าน ด้วย สารสกัดธรรมชาติ 3 ชนิด ดอกดาว เรือง ใบบัวบกและดอกฝ้าย

ดว้ยชาเขยีวชัน้เยีย่ม ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ผสานความหอ­มหวานจากนำ�้ผงึ้แท้ แถมซอ่นความเปรยี้วจากมะนาวไ­วไ้ดอ้ยา่งลงตวั ที่ ม า พ ร้ อ ม สู ต ร นำ้�ตาลน้อย มีจำ� หน่ายเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ก ลุ่ม บ ริษัท นา น มี แนะนำ� “

รุ่น H-11 ที่ออกแบบเพื่อ ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการ ความรวดเร็ว เพราะมาพร้อมช่องใส่ “รีฟิล” สำ�หรับเก็บลวดเย็บกระดาษ ที่อยู่ด้านบนของเครื่อง ช่วยให้ใช้งาน ไดอ้ยา่งตอ่เนอื่ง ตวัเครอื่งดไีซนโ์คง้ มนจับกระชับมือ กดง่ายไม่เจ็บมือ ขนาด กะทัดรัดเหมาะกับการใช้งาน ในทุกที่ มี 4 สี ทั้งสีดำ�เท่ ๆ หรือสีสันสดใสอย่าง เหลือง, แดง, และน้ำ�เงิน ก็ทำ�ให้โต๊ะทำ�งานดูมี ชีวิตชีวา หาซื้อที่อาคารนานมี และร้านเครื่อง เขียนชั้นนำ�ทวั่ประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.