โภชนาการเด็ก 3. เข้าใจพัฒนาการเด็ก ตามวัย 4. การเล่นและการส่งเสริม พัฒนาการ 5. เลี้ยงลูกเชิงบวก 6. ป้องกัน โรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7. ความ ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8. สุขอนามัยที่ ดี และ 9. บทบาทสมาชิกในครอบครัว

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รวม ไปถึงคำ�ถามรายสัปดาห์ ที่จะช่วยทดสอบควา­ม เข้าใจเนื้อหาและพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ�ำนวยการสำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทางยูนิเซฟได้ ระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อออกแบบเนื้อหาและรูปแบบ ของโครงการ ขณะเดียวกันยังได้ลงไปพูดคุยกับกลุ่ม ผู้ปกครองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัด สระบุรีและเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมของพ่อแม่ในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม ออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลด้านการเลี้ยงลูก เพื่อท�ำข้อมูล การเลี้ยงลูกให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.