กลมุ่วยัรนุ่เปน็กลมุ่ทเี่ลน่พนนัออนไลน์ มากที่สุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง “การลดผลกระ­ทบของ พนันออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน­ไทย”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

งานวิจัย เรื่อง

โดย พญ.มธรุดา สวุรรณโพธ์ิ ภายใตก้ารสนบัสนนุของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุว่าในจำ�นวนคน ไทยที่ติดพนันกว่า 2.1 ล้านคน เป็นเด็กและ เยาวชนถึง 207,000 คน โดยเฉพาะพนันออนไลน์ โดยนักพนันเด็กที่สุดจากการสำ�รวจในปี 2560 คือ อายุ 7 ขวบ สอดรับกับสถิติการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของคนไทย ที่พบว่าใน 1 วัน คนไทย ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนหลายเท่าตัว โดยช่วงอายุที่ใช้งาน อนิเทอรเ์นต็มากทสี่ดุคอือายรุะหวา่ง 15-24 ปี ถึงร้อยละ 76.8 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6-14 ปี รอ้ยละ 58 เหตนุจี้งึเปน็ปจัจยัสำ�คญัทที่�ำใหก้าร พนันออนไลน์ได้รับความนิยมสูงสุดในเด็กและ เยาวชน เพราะเข้าถึงได้ง่าย

การพนันในเด็กและเยาวชน ยังส่งผลต่อ สุขภาพจิต สุขภาพกาย และผลกระทบ­ต่อสมอง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มาเป็น 528,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี ค.ศ.2015 ส่วน ประเทศไทยเ­องในปี 2551 ผลสำ�รวจของเอแบ­ค โพลล์ พบว่า ในช่วงฟุตบอลยูโร มีเด็กและเยาวชน อายุ 12-24 ปีใน กทม.และปริมณฑลกว่า 370,000 คนเข้าสู่วงพนันบอล โดยมีเงินสะพัดถึง 924 ล้าน บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.