โดยพบว่าการพนันมีส่วนเปลี่ยนแปลงสมอง­ได้ เช่นเดียวกับยาเสพติด และขัดขวางการพัฒนา สมองและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน­อย่าง ถาวร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

โดยเฉพาะกา­รพนันออนไลน์ที่มีความรุนแรง กว่าพนันชนิดอื่นถึง 3 เท่า นอกจากนี้ยังมีผลกระ ทบในทางพฤติกรรมด้วย เพราะการพนัน เป็นต้น ตอ ที่ให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอื่น รวมถึง การก้าวสู่เส้นทางอาชญาก­รรมได้

ผลกระทบทาง­ด้านเศรษฐกิจ พบว่าราย ได้ของผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์เติบโตใน ลักษณะก้าวกระโดด จากปี ค.ศ.1997 มีรายได้ที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.