“โรงนำ�้ชา” Tea House Theatre

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ท่ี หรือโรงละคร ได้ด้วย สถานที่เที่ยวที่กำ�ลัง เป็นทอล์กออฟเดอะทา­วน์ก็คือ ศูนย์กลางด้าน นวัตกรรมและวัฒนธรรม แห่งใหม่ของฮ่องกงที่เปลี่ยน โฉมจากโรงง­านสิ่งทอหลัง เก่า ก่อตั้งเพื่อยกย่องเชิดชูยุคทอง ของอุตสาหกรรมส่งิทอฮ่องกงท่คีร้งัหน่งึเคยเฟ่อืงฟู อีกท้งัสานต่อมรดกตกทอด­ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ด้วยการบ่มเพาะช่างที่มีฝีมือและความคิด สร้างสรรค์ ตั้งแต่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป จะ ได้ยลโฉมชิ้นงานศิลปะสิ่งทอร่วมสมัยหลากหลายแ­บบ ที่จะจัดแสดงในนิทรรศการ ด้วย อีกแลนด์มาร์คเชิงมรดกศิลปวัฒธรรมที่ ห้ามพลาดโดยเ­ด็ดขาดนั่นก็คือ ต่ายกู๋น (Tai Kwun) ซงึ่จดัเปน็หนงึ่ในโปรเจคทก์ารบรูณปฏสิงัขรณม์รดก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.