‘ฝักบัว-ถังแตก-รังผึ้ง’ เปิดสูตร (ลับ) ทำ�เงินงาม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ขนมไทยโบรา­ณ เป็นภูมิปัญญาของคนไท­ย ที่ใช้ส่วนประกอบหลัก 3 อย่าง คือ แป้งข้าวเจ้า, น้ำ�ตาล และมะพร้าว นำ�มาดัดแปลงสามาร­ถทำ�ขนม ได้หลายชนิด นอกจากเรื่องรสชาติและความประ­ณีต ในการทำ�แล้ว รูปร่างหน้าตาขนมไทยแ­ต่ละชนิดก็มี ความน่าสนใจและชว­นให้อยากกิน อย่าง ขนมถัง แตก, ขนมรังผึ้ง, ขนมฝักบัว คอลัมน์

มีสูตรขนม 3 ชนิดมาแนะนำ�เพราะเหมาะ­ในการทำ� เป็นอาชีพเสริมเพราะลงทุนน้อย ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ คือ วยั 63 ปี พอ่คา้ขายขนม “

เล่าถึงที่มาของขนม 3 ชนิดดังกล่าวให้ฟังว่า ทำ�ขนมทั้ง 3 ชนิดขายมานานก­ว่า 33 ปีแล้ว เดิมตนเป็นคนจังหวัดพิจิตร ครอบครัวมี อาชีพทำ�นา พอเห็นเพื่อนชักชวนกันมาทำ�งานในกรุงเทพฯ ก็อยากมาด้วย จึง ตามเพื่อน ๆ มา โดยเริ่มทำ�งานจากการเ­ป็นกระเป๋ารถเมล์ แล้วขยับมานาย ตรวจ และหัวหน้าแผนกนายตร­วจ ต่อมาตัดสินใจลาออกเพ­ราะทนต่อสภาพ สังคมที่ไม่เหลืออะไรต่อไม่ไหว หลังเลิกงานมีการเฮฮาปาร์ตี้กินเหล้ากันทุก วนั ไมไ่ปกจ็ะถกูแอนตี้ ทำ�ใหร้ายไดไ้มเ่พยีงพอกบัรายจา่ยตอ้งตดิลบทกุเดอืน ต้องกู้เงินนอกระบบมา­ใช้จ่ายในครอบครัว หรือ นำ�พมิพ์ขนมถังแตกวางบนเ­ตาไฟ เอาผ้า สะอาดเช็ดนำ้�มันทาไว้นิดหน่อย พอพิมพ์ร้อน ใช้ ทัพพีตักแป้ง แล้วค่อย ๆ ละเลงแป้งให้กระจายให้ ทั่วพิมพ์ ปิดฝา ทิ้งไว้สักพักรอให้แป้งสุก จากนั้น ใส่มะพร้าวขูดฝอย ตาม ด้วยน้ำ�ตาลทรายผสม­งาขาว-งาดำ�ควั่ เป็นขั้นสุดท้าย แล้วค่อย ๆ ใช้ที่แซะ ขนมแซะขึ้นมาและพับครึ่ง ขายแผ่นละ 10 บาท ต่อด้วยสูตร-วิธีทำ� “ก็มีส่วนผสมของ แป้งสาลี 1 กก., แป้งหมี่ ½ กก., น้ำ�ตาลปี๊บ กก., น้ำ�ตาลทราย 500 กรัม, ไข่ไก่ 9 ฟอง, มะพร้าวขูดขาว 1 กก. และน้ำ�เปล่าพอประมาณ ผสมส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน โดยใช้สูตรเดิม คืออย่าให้ข้น หรือเหลวจนเกินไป จากนั้นตักแป้ง 1 ทัพพี ลงบนพิมพ์ขนมรังผึ้งที่ทาน้ำ�มนั ไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วปิดพิมพ์ลง เมื่อด้านหนึ่งแป้งสุกก็ค่อยพลิกอีกด้าน เมื่อ แป้งสุกทั้ง 2 ด้าน ก็ค่อย ๆ แซะขนมรังผึ้งออกมา โดยตัดขอบแป้งที่เกรียม ออกทิ้ง ขายแผ่นละ 10 บาท มาดูสูตร-วิธีทำ� “กัน เริ่มจากเตรียมแป้งข้าวเจ้า กก., แป้งสาลี กก., แป้งข้าวเหนียว กก., น้ำ�ตาลทราย ½ กก., นำ้�ใบเตยเขม้ขน้ 200 กรมั, ไขไ่ก่ 2 ฟอง, นำ้�มนัสำ�หรบัทอด, เกลอืนดิหนอ่ย และน้ำ�เปล่าพอประมาณ นำ�สว่นผสมแป้งข้าวเหนียว, แป้งข้าวเจ้า, แป้งสาลี, น้ำ�ตาล ทราย, เกลือ, ไข่, นำ้�ใบเตย และนำ้�เปล่าใส่อ่างผสมแล้ว ทำ�การนวดให้ส่วนผสมเข้ากันและแป้งเนียน แร็พด้วย พลาสติกทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง ตั้งกระทะเล็กก้นลึกบนเตา ใส่น้ำ�มนั ให้ท่วม พอกระทะร้อนพอประมาณ ตักแป้งขนมฝักบัวประมาณ 1 ทัพพีหยอดลงไปตร­งกลางกระทะ จากนั้นแป้งจะค่อย ๆ สุก และลอยขึ้นมาเอง โดยแป้งที่สุกแล้วจะนูนตรงกลาง ลักษณะ คลา้ย ๆ ไขด่าว สกุแลว้คบีขึน้มาพกับนตะแกรงให­ส้ะเดด็นำ้�มนั ราคาขาย ขายอันละ 10 ส่วน ขนมฝักบัวขาย 4 บาท หรือเหลวเกินไป) เอาพลาสติกมาแร็พปิด หมัก แปง้ไวป้ระมาณ 2 ชวั่โมง สว่นมะพรา้วขดูฝอย นั้นใส่เป็นอันดับสุดท้าย ในสัดส่วนที่พอประมาณ เช่นกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.