สัมมนาอาหารไ­ทยต้อง SELECT

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กิจกรรมด้านอาหาร...งาน

มีการจัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมมีการลงนามคว­าม ร่ ว ม มื อ กั บ เพ จ อ อ น ไล น์ Wongnai เพื่อเพิ่มช่อง ทางการเข้าถึงจากทั่วโลก โดยงานนี้มีทั้งนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง พาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นาง ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมงานที่ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำ�นกังานปลัดกระทรวงพา­ณิชย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.