“การลอ่งแพในแมน่�้ำแมก่ลองนี้ แมจ้ะเปน็การลอ่งแพธรรมดา แม้จะไม่ได้มีความผาดโผน­และหวาดเสียวมากมายนักก็ตาม แต่บางช่วง ก็มีกระแสน้ำ�ที่แรง ยิ่งเป็นช่วงหน้าน้ำ� กระแสน้ำ�ก็จะยิ่งแรงและเชี่ยว อีกทั้งสองข้างทางก็มีทั้งโขดหิน ป่าไม้ พุ่มไม้ เพราะอย่างนั้นคนควบคุ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

วัยเก๋าคนเดิมบอกเรา ลุงแม คนถ่อแพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.