ปอร์เช่ เวท โหมดรุ่นใหม่ ใน 911 เจเนอเรชั่น 8 ที่สุดแห่งความปลอดภัย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รถยนต์ของปอร์เช่ กล่าวว่า เวท โหมดถูกพัฒนา ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ ใน สภาพการณ์ที่ต้องเผชิญกับพื้นถนนที่เปียก ลนื่ การทำ�งานของระบบ­ชว่ยเหลอืดงักลา่วไม่ ได้เป็นการขวางก้นัพละกำ�ลังมหาศาลของ­ขุม พลังเคร่อืงยนต์ และไม่ได้เป็นการจำ�กัดความ เร็วสูงสุดแตอ่ย่างใด ส่งิน้ไีม่ไดเ้ปน็หลักประกัน ความปลอดภยัตอ่การขบัขดี่ว้ยความเรว็สงูเกนิ ขอบเขตในสภ­าวะแวดลอ้มทเี่ตม็ไปดว้ยนำ�้ แต่ รับรองได้ว่านี่คือระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เข้าถึง ทุกประสาทสัมผัสของผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นของปอร์เช่ เวท โหมดนั้นไม่มีเพียง แคส่ามารถตรวจจ­บัสภาพถนนทเี่ปยีกลนื่ไดโ้ดย อัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณไปยังผู้ขับขี่เพื่อ ให้ทราบถึงความเส่ยีงท่อีาจเกิดอาการเหินนำ้�ได้ อกีดว้ย โดยความสาม­ารถดงักลา่วเกดิขนึ้จาก การติดตั้งอุปกรณ์ตัวจับเสียงของปริมาณละออง นำ�้ทถี่กูสาดขนึ้มาบรเิวณซมุ้ลอ้หนา้คอืถา้มเีสยีง สาดของละออ­งนำ้�ดงัทีม่ากนัน้กแ็ปลวา่ลอ้ของรถ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.