ป้ายทะเบียนสุดมัน จากแดนจิงโจ้ อ้วนซ่า แอบซิ่ง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พบกับ กับสาระเรื่องราว ยานยนต์จากทุกมุมโลกอีกเช่นเคย ในวันนี้ขอ นำ�เสนอเร่อืง อัน เป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์จำ�นวนไม่น้อยบรรจง คัดสรร เจาะจงตัวเลขและตัวอักษรท่ถีกูใจ ไม่ ว่าจะเป็นเลขเดี่ยว เรียง ตอง มงคล หรือเลข ทตี่รงกบัรนุ่รถ หรอืปี ของรถมาเขา้คกู่บัรถ ของตัวเอง ซึ่ง “กรม การขนส่งทางบก” ได้เปิดโอกาสให้ สามารถจองเ­ลขที่ชอบได้ทาง อินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย แต่หากเป็นเลขเด็ด อาทิ เลขเดี่ยว เลข เรียง เลขตองก็สามารถประมูลได้ โดยเงินที่ ได้จากการประมูลแผ่นป้ายนั้นจะเข้าไปยัง กปถ. (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน) เพื่อใช้เป็นทุนในการอุดหนุนโครงการ ลดอุบัติเหตุของกรมการข­นส่งทางบก อีกทั้ง ยงัเปน็คา่อปุกรณช์ว่ยเหลอืผู้ พิการจากอุบัติเหตุทางท้อง ถนนอีกด้วย ความนิยมเรื่องของป้ายสวย เลข มงคล เลขตรงรุ่นรถ นี้ไม่ได้มีเฉพาะในบ้านเรา ในต่างแดนน้นัก็ได้รับความนิยมเช่นกัน อาทิ ในฮ่องกงนั้นป้ายทะเบียนเลข 168 เป็นที่นิยม เพราะในภาษ­าจีนนั้นออกเสียงคล้ายคำ�ว่า “รับทรัพย์อย่างเดียว” เป็นต้น แต่มิติของคำ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.