“Thai Power” ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ เวอร์ พลังคนไทย สู่ความยั่งยืน” กีฬา (SPORT POWER)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ของเจ้าสัววิชัย ที่เชื่อมั่นว่า จึงเกิดโครงการชื่อว่า “

ขึ้น ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่... มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย, โครงการ 100 สนามพลัง เยาวชนไทย, โครงการ FOX HUNT ตามล่าจิ้งจอกสายพันธุ์สยาม โดย ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อต้องการส่งเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนไทย ให้ มีความสามารถ­ด้านกีฬาฟุตบอลในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่ต้นน้�ำไปจนถึงปลาย นำ้�, ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ดนตรี ไทยก้าวสู่โชว์ระดับนานาชาติ อาทิ สร้างโรงละครอักษราเพื่อเป็นโรง ละครไทยร่วมสมัย ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงละครระ­ดับโลก และการ สนับสนุนการจัดการประกวด­วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่ง ประเทศไทยป­ระจำ�ปี 2561 (Thailand Internatio­nal Wind Symphonic Competitio­n 2018) เพื่อจุดประกายให้คนไทยกล้าที่จะแสดง ความสามารถ­ในเวทีระดับสากล, ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด โดยเปิดโอกาส ให้สินค้าไทยได้ออกไปเฉิดฉายในสายต­าคนต่างชาติ ซึ่งนอกจากช่วย สร้างงานสร้างอาชีพให้กับหลาย ๆ ชุมชน ตลอดจนคนพิการแล้ว ยัง เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในระดับสากล ผ่าน โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมสินค้าชุมชน และสุดท้ายคือด้าน หรือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.