ตลาดนัดบางแห่งขายของซ้ำ�กนัไม่ได้” อุปกรณ์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ในการทำ�ข้าวเกรียบปากหม้อญวน หลัก ๆ มี เตา แกส๊, ชดุหมอ้สำ�หรบัทำ�ปากหมอ้ ประกอบไปดว้ย หมอ้ตม้นำ้�, ผา้ขาว บาง และฝาปิด, หม้ออะลูมิเนียมสำ�หรับใส่แป้ง, ไม้พาย, อ่างผสม, ถัง น้ำ�พลาสติก, กระทะ, หม้อสเตนเลสสำ�หรับเคี่ยวน้ำ�จมิ้, กระบวย, ไม้ พายยาวประม­าณ 40 ซม. (สำ�หรับดึงแป้ง), ถาดสเตนเลส และ อุปกรณ์ในครัวเบ็ดเตล็ด...

องค์ประกอบของข้าวเกรียบปากหม้อญวน แบ่งเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ตัวแป้ง, ตัวไส้ และ น้ำ�จมิ้

วัตถุดิบที่ใช้ในการทำ�ตวัแป้ง มี แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วย, แป้ง มัน 4 ช้อนโต๊ะ, แป้งเท้ายายม่อม 4 ช้อนโต๊ะ และน้ำ�เปล่าอีก 2 ถ้วย วิธีทำ�.. ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในอ่างผสม ตามด้วยแป้งมัน, แป้งเท้ายายม่อม ผสมให้เข้า กัน ค่อย ๆ เติมน้ำ�ใส่ นวดให้เข้ากัน เสร็จแล้ว พักไว้

ส่วนผสมที่ใช้ในการทำ�ตวัไส้ มี หมูสับ 2 ถ้วย, ต้นหอม (แบ่งส่วนหัวซอย และใบซอย) 1 ถ้วย, เกลือ 1 ช้อนชา, ผงปรุงรสรสหมู ปริมาณเล็กน้อย และพริกไทยป่น 1 ช้อนชา ..ตั้งกระทะ ใช้ไฟร้อนปาน กลาง ใส่น้ำ�มนัเล็กน้อย ใส่หมูสับลงไปผัดรวนให้สุก ใส่หัวต้นหอมซอยลงไ­ป ผดั 2-3 ครงั้ จากนนั้ใสส่ว่นใบตน้หอมซอย ปรงุรสดว้ยผงปรงุรสรสหม,ู เกลือ และพริกไทยป่น ผัดให้เข้ากัน แล้วตักใส่ภาชนะ ตั้งพักไว้

วัตถุดิบที่ใช้ในการทำ�น�้ำจมิ้ มี น้ำ�ตาลทรายแดง 5 กก., เกลือป่น 500 กรัม, น้ำ�สม้สายชูปริมาณตามใจชอ­บ และพริกชี้ฟ้าแดงบด ปริมาณตามใจชอ­บ ..ตั้งหม้ออะลูมิเนียม ใช้ไฟร้อนปานกลาง ใส่น้ำ�สม้ สายชู, น้ำ�ตาลทรายแดง, เกลือป่น เคี่ยวให้เข้ากัน จากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดง ปั่น เสร็จแล้วเคี่ยวให้เข้ากันนานกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป... มี 2 แบบ คือ

ใครสนใจ สูตรนี้ก็ลองฝึกทำ�ดู หรืออยากซื้อหา มาลองชิมดูว่าเจ้านี้อร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไง วันจันทร์ขายที่โรงงาน ยาสูบ, วันพุธขายที่กรมการข้าว ม.เกษตรศาสตร์, วันพฤหัสบดี ขายที่ตลาด โรเล็กส์และ รพ.ราชวิถี และวันศุกร์ท่ี รพ.ตำ�รวจ ต้องการส่งัไปใช้ในงาน ต่าง ๆ ติดต่อ เจ้าของกรณีศึกษา

รายนี้ได้ที่ โทร.08-1927-5960 สำ�หรับปากหม้อญวนนี้ ยังเป็นที่ นิยมในวงกว้าง หากผู้สนใจได้ฝึกฝนมาก ๆ จะทำ�ได้ชำ�นาญ สามารถเป็นช่อง ทางอาชีพได้อีกช่องทางหนึ่ง.

เชาวลี ชุมขำ� : เรื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.