พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน โตโยต้า‘ถนนสีขาว’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

บัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กดั ได้ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน กลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ ถนนและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของสังคมต่อไปใน อนาคต เพื่อให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึง ปัญหาและผลกร­ะทบที่เกิดขึ้น โตโยต้าจึงริเริ่ม กิจกรรม

ซึ่งดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้า สู่ปีที่ 5 โดยให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการออก­แบบ แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอด­ภัยบนท้อง ถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติ เพื่อลดอุบัติเหตุจริง คาดหวังให้ความคิด สร้างสรรค์ของกลุ่มคน รุ่ น ให ม่ นี้ เป็ น พ ลั ง ขั บ เคลื่อนในการสร้างวินัยและ น้ำ�ใจเพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำ�ไปสู่ถนนสีขาวหรือถนน ปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

สำ�หรับในปีนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมญี่ปุ่นยืนหนึ่ง จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีพฤติกรรมการเดิน ปั่น ขับขี่ ใน เส้นทางที่ไม่ถูกต้องและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทั้งต่อตนเองและเ­พื่อนร่วมทาง

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโฟร์ แองจี้ (4 Angies) จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ โดยปัญหาที่พบนักศึกษาบาง ส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่อง หมายจราจรบ­นเส้นทางสัญจร หลายคนไม่ เข้าใจความหมา­ยของเส้นและสัญลักษณ์ ต่าง ๆ จึงทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจร ได้อย่างถูกต้องจนนำ�ไปสู่อุบัติเหตุขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย เช่น อุบัติเหตุจากการขับย้อนศร อุบัติเหตุจากการไม่ข้ามทางม้าลาย อุบัติเหตุ จากการจอดร­ถไม่ตรงเส้นแบ่งช่องจอดรถ

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมชูโล่จัง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีปัญหาที่พบการขับขี่รถด้วยความเร็ว ความ เร่งรีบ ความเคยชินจากพฤติกรรม ความมั่นใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.