“เดลินิวส์” ขวัญ-วรงค์พร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ขับรถสปอร์ต บีเอ็มดับเบิลยู แซด 4 เข้ามาเยี่ยม กันถึงบ้าน

คูลเจแห่งคลื่นคูลฟาเรนไฮต์ 93 ย้อนไป เมื่อ 8 ปีก่อน คุ ณสามีเดินมาบอกว่าซื้อรถคันนี้ ดีอย่างน้นั ดีอย่างน้ี หว่านล้อมสารพัดทุกทาง ที่จะทำ�ได้ และด้วยการยึดหลักชีวิตคู่ที่ยอมรับซึ่ง กันและกัน ขวัญบอกว่ายอมรับว่าแซด 4 คันนี้ ในตอนแรก ๆ ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะซื้อมาใช้นัก

อย่างไรก็ตามเม่อืได้มาครอบครอง­ก็ต่นื เต้น ตื่นตา ต้องร้องว้าวกับรถสปอร์ต 2 ที่นั่ง ลองคิดดูเมื่อ 8 ปีก่อนเรียกว่าเท่ซะ มีโอกาสไป งานกลางคืน แม้ว่างานจะเลิกตอน 2 ทุ่มก็ยื้อ เวลาล่วงเลยสัก 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม ยอมกลับบ้านดึก อีกสักนิดเพราะคิดว่ารถไม่ติดมากเพื่อ ลองขับรถเปิดประทุน วิ่งสวย ๆ บนท้องถนนในกรุงเทพฯ แต่เมื่อขับออกไปจริง ๆ ปรากฏว่าคนที่พบเห็นต่าง เหลยีวมองแตด่ว้ยสายตาที่ บอกว่า บ้าหรือเปล่า เพราะ ทั้งฝุ่น ทั้งร้อน ทว่าผู้หญิงคน นี้กลับขับรถเปิดประทุน

ขวัญบอกว่าเมื่อขับและได้ ใช้ในชีวิตประจำ�วนัแล้ว พบว่าแซด 4 เป็นรถ สปอร์ต 2 ประตูที่มีสมรรถนะดีทีเดียว โดย เฉพาะขณะที่ขับการตอบสนอ­งอัตราเร่งทำ�ได้ ทันใจ คล่องตัว ไม่จุกจิก การดูแลรักษาเข้าศูนย์ ตามปกติ โดยมีสามีที่ชื่นชอบเป็นทุนเดิมคอย ดูแลให้ทุกอย่างจนรถคันนี้คงสภาพเดิมและใช้ งานได้ดีอยู่ตลอด สำ�หรับสิ่งที่เสริมเติมหล่อเข้ามาหลังจาก ครอบครองกค็อืไดเ้ปล่ยีนล้อแม็กลาย ใหม่ สว่นแมก็เดมิทตี่ดิมากบั รถก็ยังอย่ทู่บี้าน ไม่ได้ขายหรือทำ�อะไร ส่วนที่ เลือกรถสีดำ�เพราะเป็นบุคลิกของรถสปอร์ต ส่วนเลขทะเบียนรถ 9981 นั้นเพื่อนจัดหามาให้ เราก็พร้อมที่จะรับไว้เพราะเป็นความหวังดีของ เพื่อนที่ส่งมาให้ ส่วนตัวแล้วเมื่อเป็นมนุษย์แม่ก็จะต้องคิด ให้มากกว่า ก็ต้องเลือกวันที่จะขับ เพราะภารกิจ มีเพิ่มทั้งการจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารการกินเข้า บ้าน รับลูก ๆ จากโรงเรียนก็จะต้อง เปลี่ยนไปใช้รถคันใหญ่ เพื่อจะ ได้ปฏิบัติภารกิจคุณแม่ ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ใน วนัทไี่ปทำ�งานไมแ่วะ ที่ไหน ก็ใช้รถแซด 4 คันนี้เพราะคล่อง ตัว ขับสะดวก ใช้ง่าย คูลเจขวัญ บอกว่ารถคันนี้แม้อายุ เกือบ 8 ปี ก็ยังไม่คิดจะขาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.