บ้านหลังใหม่

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สวัสดีวันหยุดกับข่าวสารยานยน­ต์จากทุกมุม โลกกับ เหมือนเช่นเคย ในวันนี้อ้วนซ่าขอนำ�เสนอเรื่องราวของกา­ร เปล่ยีนแปลงท่หีวังว่าจะเป็นนิมิตหมายท่ดีีกับ การย้ายบ้านของรถยนต์จากค่ายพีเอสเอ (Groupe PSA) เจ้าของแบรนด์เปอโยต์และซี ตรอง รวมถึงแบรนด์ใหม่ท่เีพ่งิย้ายเข้าบ้านพี เอสเอ อย่างโอเปิล และ วอกซ์ฮอล์ (Vauxhall)

แต่เดิมพีเอสเอเป็นพันธมิตรเก่าแก่ กับค่ายยนตรกิจ ภายใต้การจัดการของ “ยโูรเปยี้น มอเตอร์ คารส์” แตใ่นเรว็วนันจี้ะ มีการประกาศอ­ย่างเป็นทางการในก­ารย้าย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสามหมื่นล้าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.