(แม็กกี้-อาภา)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กับ มาจากกรุงเทพฯ เปิดแผง ขายเครื่องสำ�อางประเภทอ­าหารเสริมบังหน้า แต่ ความจริงท้งัค่เูป็นตำ�รวจหญิงเข้ามาสืบเร่อืงยา เสพตดิของผมู้อีทิธพิลในพนื้ที่ ซงึ่เปรยีวและบวั บานพยายามต­อ่ตา้น ชักชวนชาวบ้านลุกขึ้นมาจบั สัมปทานเถ่อืน เส่ยีภุชงค์โกรธเข้าทำ�ลายเครือ ข่ายของเปรียวและบัวบาน ทำ�ให้ชาวบ้านพากัน หวาดกลวั แตท่กุครงั้ทมี่เีรอื่งหนิและหาญจะเข­า้ มาช่วยในเวลาที่บังเอิญทุกครั้ง หินเริ่มสืบคดีโจร ปล้นหมู่บ้านชื่อ เสือชง เพราะสงสัยว่าเสือชงและ เสี่ยภุชงค์จะเป็นคน ๆ เดียวกัน ในขณะเดียวกัน หินกับหาญก็เริ่มถูกจับตามอง และสืบหาด้วย ความสงสัย การต่อสู้เพื่อผดุงความยุติธรรมและ ความลบัทสี่องหนมุ่ปกปดิไวจ้ะถกูเปดิเผยหรอืไม่ ดำ�เนินไปพร้อมกับเรื่องของหัวใจที่ไม่อาจหลีก เลี่ยงได้ จะลงเอยอย่างไร ติดตามชมละคร

ทางช่อง 7 HD กด 35.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.