การจัดการขยะพลา­สติก พ.ศ. 2561–2573 จัดท�ำ ขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอก­ชน ในรูปแบบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลา­สติก ภายใต้คณะกรรมการ­สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีองค์ ประกอบคณะอ­นุกรรมการฯ 25 คน มีปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน แ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รมว. ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผย ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เห็นชอบ “โครงการทำ�ความดีด้วยหัวใจ ลด ภัยสิ่งแวดล้อม” โดยให้ ทส.ดำ�เนินกิจกรรมลดใช้ถุง พลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วประเทศ ทส. จึงได้วางแนวทางแ­ก้ วิกฤติขยะในมิติต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ลด-คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วย งานภาครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับคณะกรรมกา­รพัฒนาระบบ ราชการ กำ�หนดเรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาค รัฐ ให้เป็นตัวชี้วัดประจำ�ปีงบประมาณ 2562 สำ�หรับประเมินผู้บริหาร องค์การ ปลัดกระทรวงแล­ะอธิบดี จ�ำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่า ราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยเริ่มประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้ วัดในวันที่ 1 ม.ค. 2562 รณรงค์

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการ ดำ�เนินการในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พื้นที่ตลาดสดเทศบ­าลและเอกชน กับพื่นที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ผลการดำ�เนินงานตั้งแต่เริ่ม กิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 จนถึง วันที่ 28 ก.พ. 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุง พลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเ­ทศบาลพร้อมกันทั่ว ประเทศลงได้จำ�นวนทั้งสิ้น 464,722,564 ใบ

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ในส่วนของการลด ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าและร้าน สะดวกซื้อ รวมถึง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 250 ล้านใบ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิม่เติม รณรงคใ์ห้หา้ง ร้านงดให้บริการถุงพลาสติกต่อ เนื่องในทุก ๆ วันที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ซึ่ง เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งผลให้ ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2561-4 ก.พ. ที่ผ่านมา สามารถลดกา­รใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วได้จำ�นวน 100 ล้านใบโดย รวมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2561-28 ก.พ.2562 สามารถ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วในตลาดสด และในห้าง สรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อได้ ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน

พ ล . อ . สุ ร ศั ก ดิ์ ก ล่า ว อี ก ว่า น อ ก จา ก นั้ น มี กา ร ล ด ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว–งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จ�ำนวน 154 แห่งที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ด �ำเนินกิจกรรมห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร � เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดนำ้�ที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อน-ส้อม ที่ทำ�จากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2561 ซึ่งนับถึงวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวนทั้งหมด 4,270,129 คน สามารถลดจ�ำนวนพลาสติกที่ใช้ครั้ง เดียวทิ้งลดลงได้เป็นจำ�นวนทั้งหมด 1,639,920 ใบ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.