ให้กำ�ลงัใจ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

...นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำ�นกังาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นเิทศตรวจเยยี่ม และใหก้�ำลงัใจนกัศกึษา กศน.ในการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ปลายภาคเรียน 2/2561 ณ สนามสอบโรง­เรียนเทศบาลวา­รินวิชาชาติ และสนามสอบ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑล ทหารบกที่ 22 อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.